وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
قوانین
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1396 کل کشور ابلاغ گردید.
قانون بودجه سال 1396 کل کشور تصویب و ابلاغ گردید.(ماده واحده)
قانون بودجه سال 1396 کل کشور تصویب و ابلاغ گردید.(ماده واحده)
دستورالعمل اجرایی بند (ط) تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 کل کشور
مصوبه دولت درخصوص تخصیص اعتبار مازاد درآمد ناشی از بند (ز) تبصره (۲) قانون بودجه ۹۴

تصویب نامه در خصوص تخصیص اعتبار مازاد درآمد ناشی از بند (ز) تبصره (2) قانون بودجه سال 1394

اصلاح ماده (4) آیین‌نامه اجرایی بندهای (ج) و (د) تبصره (11) قانون بودجه سال 1394 کل کشور


آیین نامه اجرایی بند (ی)تبصره 6 قانون بودجه سال 1394 کل کشور


اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی بندهای (ج) و (د)  تبصره 11 قانون بودجه سال 1394 کل کشور


اصلاح بند(د)ماده (1) آیین نامه اجرایی بند(ط) تبصره 6 قانون بودجه سال 1394


قانون اصلاح بند (ی) تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 کل کشور


تصویب نامه در مورد مابه التفاوت حقوق بازنشستگی مشمولین بند (ج) تبصره (18) قانون بودجه سال 1394


قانون اصلاح بند(ی) تبصره 2 قانون بودجه سال 1394 کشور


آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (10) قانون بودجه سال 1394 کل کشور


مجوز افزایش سرمایه دولت در صندوق های زیرمجموعه وزارت صنعت به شرح مندرج در بند (ز) تبصره (5) قانون بودجه سال 1394