وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
مدیران کل :
     1-      غلامرضا امین رفتاری              مدیر کل نظارت بر اجرای بودجه (تلفن دفتر : 39903001)
2-      هادی خدابخشی                       مدیر کل نظارت بر ذیحسابیها     (تلفن دفتر : 39903131)
      3-      مهدی بنانی                          مدیر کل مدیریت بدهی ها و تعهدات عمومی دولت (تلفن دفتر : 39902502)
 
4-      محسن برزوزاده                   مدیر کل خزانه (تلفن دفتر : 39903041)
 
5-      فریدون قربانپور                  مدیر کل اموال دولتی واوراق بهادار(تلفن دفتر : 39902611)
6- علی فعال قیومی                    مدیرکل هماهنگی و تلفیق حسابها وروش های حسابداری (تلفن دفتر : 39903161)

 مشاوران :
    1-  صالح خلیفه            مشاور معاونت (تلفن دفتر : 39904077)
2- صادق شعبانی                  مشاور معاونت (تلفن دفتر : 39904087)