وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
فايل ها
اینفوگراف IMG_20160310_105954.jpg
162/298 KB

تصویر سند اینفوگراف و ماموریت و چشم انداز معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور که در سال 1394 در دبیرخانه شورای مدیریت راهبردی معاونت تهیه گردیده است.

گزارش عملکرد سه ماهه سوم94 گزارش عملکرد سه ماهه سوم94.pdf
63/051 KB
گزارش عملکرد تحقق اهداف راهبردی سه ماهه سوم سال 1394 مندرج در سامانه سما وزارت امور اقتصادی و دارایی
فایل اینفوگراف سند راهبردی 8.pdf
3/14 MB
 اینفوگراف سند راهبردی معاونت متضمن چشم انداز و ماموریت معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور توسط همکاران اتاق فکر معاونت طراحی و تهیه شد.
سند روزآمده شده معاونت در سال 1394 بهمراه اقدامات راهبردی سند راهبردي94 معاونت.pdf
67/208 KB
فایل ارائه شورای مدیریت راهبردی معاونت 940215.ppt
5/14 MB
فایل ارائه گزارش ستاد و اقدامات بعمل آمده در شورای مدیریت راهبردی معاونت در مورخ 15 اردیبهشت