وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
متون عمومي

تفاهم نامه فيمابين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و خزانه داري كل كشور

تصويبنامه در خصوص لغو طرح مهر آفرين