نشانی و تلفن مدیران
 

نشاني:
تهران- خيابان باب همايون - وزارت امور اقتصادي و دارايي - طبقه پنجم -  معاونت نظارت مالي و خزانه داري كل كشور
- كد پستي   1114943661

دفتر معاونت

تلفن مستقيم           33967442

نما بر                      39967444

اداره كل خزانه  

طبقه دوم


تلفن مستقيم          33967006

 نما بر                    339967007

اداره كل اموال دولتي و اوراق بهادار 

طبقه پنجم


تلفن مستقيم            33967092

نما بر                      33967099 

اداره كل هماهنگي  و تلفيق حساب ها و روش هاي حسابداري

طبقه سوم

تلفن مستقيم                33967238

 نما بر                           33967237

اداره كل نظارت بر ذيحسابي ها 

طبقه سوم

 تلفن مستقيم              39903150  

نمابر                         33967261

اداره كل نظارت بر اجراي بودجه  

طبقه چهارم


تلفن مستقيم           39903002         

نمابر                       33967235

مرکز مدیریت بدهی ها و دراییهای مالی عمومی

طبقه سوم

تلفن مستقیم            39902502

نمابر                        3396712
1

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد
^