وزارت امور اقتصاد و دارایی
1393/6/12 چهارشنبه به موجب ماده 29 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 93 کل کشور در اجرای ماده 37 قانون محاسبات عمومی کل کشوردستگاه نظر به اینکه به موجب ماده 29 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 93 کل کشور در اجرای ماده 37 قانون محاسبات عمومی کل کشوردستگاه های اجرایی موظفند گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره 5 قانون بودجه سال 93 کل کشور را در مقاطع زمانی سه ماه یکبار تا 15 ام ماه بعد به معاونت راهبردی رئیس جمهور و خزانه داری کل کشور ارسال نمایند مقتضی است کلیه دستگاه های اجرایی در موعد مقرر گزارش عملکرد منابع عمومی را طبق فرم پیوست تهیه و به مبادی یاد شده ارسال نمایند.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 13356